Algemene voorwaarden

Als u zich opgeeft voor een cursus of programma bij De Free Mind Academy gelden de volgende algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Free Mind Academy en een cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Free Mind Academy en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Free Mind Academy en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

Door een schriftelijke bevestiging van Free Mind Academy aan de cursist na een online aankoop.

Artikel 3. Retourrecht

Een gekochte cursus bij de Free Mind Academy kan bij ontevredenheid binnen 14 dagen worden geannuleerd waarbij het aankoopbedrag wordt teruggestort. 

Artikel 4. Annulering Free Mind Academy

Free Mind Academy kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

Bij de online programma’s staan de actuele prijzen op de website vermeld.  Free Mind Academy heeft het recht prijzen van cursussen te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt direct na aankoop naar de opdrachtgever/ cursist verstuurd per email.

Artikel 7. Betaling

Betaling van het verschuldigde cursusgeld geschiet direct via het online betalingsplatform Mollie.

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Free Mind Academy uitgegeven brochures, werkboek, teksten, meditaties, video en overig cursusmateriaal ligt bij Free Mind Academy, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Free Mind Academy mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Free Mind Academy heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De programma’s en cursussen van de Free Mind Academy zijn nadrukkelijk niet bedoeld als therapie, of als een vervanging daarvan. Bij (ernstige) psychische klachten wordt ten alle tijden geadviseerd hulp of advies te zoeken bij de huisarts. Ook bij twijfel over het deelnemen aan de cursus kan advies worden gevraagd aan de huisarts. Free Mind Academy kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden dan wel aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan of verergeren van eventuele klachten of toestandsbeelden tijdens of na het volgen van een cursus.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Free Mind Academy en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Arnhem.

Artikel 11 Gebruik

De producten en diensten van de Free Mind Academy worden gekoppeld aan het emailadres en aan de naam van koper. Alleen met dit emailadres en alleen door deze persoon mag gebruik worden gemaakt van de producten en diensten. Inlog- en toegangsgegevens mogen niet worden gedeeld. Geen ander dan de persoon met wie de overeenkomst tot stand is gekomen mag gebruikmaken van de producten of diensten van de Free Mind Academy. Wanneer getracht wordt door meerdere mensen op bijvoorbeeld 1 account in te loggen kan de toegang worden geblokkeerd.

Contactgegevens 

Free Mind Academy 

Dublinstraat 2

3541 CD Utrecht 

[email protected] 

 

Contactpersoon:

Annemarie van der Bijl